Gebruiksvoorwaarden van de INTU App 

BELANGRIJK 

Bedankt voor het installeren van de INTU app, de gratis mobiele applicatie (voor klanten en niet- klanten) van INTU. Op het gebruik van de app ‘INTU’ zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door op AKKOORD te klikken, stem je in met de toepasselijkheid hiervan en daarnaast geef je ons toestemming om de MEETGEGEVENS uit te lezen en deze te verwerken. Wij begrijpen dat de privacy van jouw data belangrijk is en daarom beloven we dat we netjes met je gegevens omgaan en ons zullen houden aan de afspraken die gemaakt zijn rondom het uitlezen van je meetgegevens. Lees de voorwaarden zorgvuldig door en start met de INTU app. 

Definities: 

In deze Gebruiksvoorwaarden betekent: 

App: een door INTU aangeboden kosteloze applicatie die gebruikers in staat stelt hun energievoorziening te beheren. 

Gebruiker: een (rechts)persoon die gebruik maakt van de INTU App

Meetgegevens: een meetgegeven, dat betrekking heeft op het door INTU geleverde systeem en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verwerkt.

INTU: INTU gevestigd te (7783CG) Gramsbergen aan De Esch 1. KvK nummer: 612078

Website: www.intu.nl

1. ToepasselijkheidGebruiksvoorwaarden
1.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de INTU app. De Gebruiksvoorwaarden zijn ook te vinden op de Website.
1.2 De toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden heb je aanvaard door op AKKOORD te klikken bij het downloaden en installeren van de app.
1.3 Voor vragen over de app of deze Gebruiksvoorwaarden kan je contact opnemen met INTU via de Website. 

2. Gebruik van INTU App
2.1 Het gebruik van de app is kosteloos en voor eigen rekening en risico.
2.2 Om de INTU app te kunnen gebruiken, heb je een mobiele telefoon of tablet nodig die toegang heeft tot een wifi netwerk en beschikt over een iOS- of Androidbesturingssysteem. 

3. Additionele dienstverlening
3.1 Indien de dienstverlening voor de App wordt uitgebreid of INTU additionele (optionele) diensten beschikbaar stelt, wordt de Gebruiker hierover via de App of per e-mail geïnformeerd. 

4. Licentie
4.1 INTU verleent aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de App.
Het is de Gebruiker niet toegestaan om de App te gebruiken voor commerciële doeleinden. De licentie eindigt op het moment dat de Gebruiker de App verwijdert, of de beschikbaarheid van de App wordt beëindigd conform de Gebruiksvoorwaarden.
4.2 De Gebruiker mag de App niet aan derden ter beschikking stellen. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om INTU te beschermen en/of te beveiligen (laten) verwijderen.
4.3 INTU heeft te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, de Gebruiker het gebruik van de app te ontzeggen door de licentie te beëindigen, het gebruik te beperken of de toegang geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. INTU zal de Gebruiker hierover voor zover mogelijk informeren per e-mail, de app en/of website. 

5. Buitengebruikstelling en/of verandering in de functionaliteit van de INTU App
5.1 De Gebruiker kan onbeperkt gebruikmaken van de app. INTU kan geen garanties uitspreken voor wat betreft onbelemmerde toegang tot en beschikbaarheid van  de App.
5.2 De Gebruiker kan INTU niet aansprakelijk stellen voor enige schade door het gebruik van de INTU app en/of het verstrekken van Meetgegevens binnen de App.
5.3 INTU is gerechtigd om materiaal en dienstverlening aan te passen met het oog op verbetering en/of behoud van de kwaliteit en/of veiligheid van de App. Hieronder valt onder andere de samenstelling en uitbreiding van de INTU app. INTU zal de Gebruiker voor zover mogelijk informeren over mogelijke aanpassingen in de functionaliteit via communicatie per e-mail, de App en/of de Website. 

6. Privacystatement
6.1 INTU respecteert de Meetgegevens van de Gebruiker. INTU gebruikt de Meetgegevens alleen voor het beheren en moduleren van INTU zoals verder in dit artikel toegelicht. INTU stelt de Meetgegevens niet ter beschikking aan adverteerders.
6.2 De Gebruiker geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming aan INTU om Meetgegevens en te verwerken en te gebruiken ten behoeve van INTU producten en de gegevens op te nemen in een database die wordt aangelegd in het kader van optimale dienstverlening. De gegevens worden met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), verwerkt.
6.3 De Gebruiker kan te allen tijde een schriftelijk verzoek indienen voor inzage van zijn gegevens in de database.
6.4 De Gebruiker stemt in met het tweemaal per jaar (elektronisch) ontvangen van een vrijblijvend aanbod op maat van INTU om daarmee zijn energieverbruik mogelijk verder te optimaliseren.
6.5 De Gebruiker kan te allen tijde een schriftelijk verzoek indienen voor het verwijderen van haar account en alle bijbehorende gegevens. 

7. Verplichtingen van de Gebruiker
7.1 Het is de Gebruiker niet toegestaan om derden gebruik te laten maken van zijn systeem.
7.2 De Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de App en de zorgvuldige behandeling en geheimhouding van gegevens. Als de Gebruiker het idee heeft dat derden zich wederrechtelijk toegang hebben verschaft tot uw gegevens, is de Gebruiker verplicht dit direct te melden aan INTU. 

8. Intellectueleeigendomsrechten
8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen auteurs- en databankrechten op de (inhoud van) App (met inbegrip van software, lay-out en vormgeving), berusten uitsluitend bij INTU. 

9. Aansprakelijkheid
9.1 De INTU App is zorgvuldig samengesteld. INTU kan echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. INTU behoudt zich het recht voor de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten aan kan ontlenen.
9.2 INTU is niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel die het gevolg is van het gebruik van INTU producten.
9.3 Aan de App kunnen geen rechten worden ontleend voor de bepaling van de omvang van de door INTU geleverde energie aan Gebruiker (voor zover Gebruiker klant van NLE is). 

10. Beëindiging gebruik INTU app
10.1 De Gebruiker kan het gebruik van de App op ieder moment beëindigen door de App van zijn mobiele telefoon of tablet te verwijderen. Beëindiging van het gebruik van de App heeft voorts tot gevolg dat de licentie eindigt.

11. Toepasselijk recht en geschilbeslechting 

11.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 INTU en de Gebruiker zullen zich altijd inspannen hun geschil minnelijk op te lossen.
11.3 Eventuele geschillen die niet minnelijk opgelost kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

12. Overigebepalingen
12.1 Eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Als een bepaling uit de Gebruiksvoorwaarden in strijd mocht zijn met een toepasselijk rechtsvoorschrift, zal die bepaling worden vervangen door een door INTU vast te stellen rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de originele bepaling.
12.2 INTU behoudt zich te allen tijde het recht voor de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en of aan te vullen. 

Versie 1.0. Laatst gewijzigd: 23 aug 2023. 

INTU_GV_2023_08_23